Hogyan tehetek panaszt?

A választói panaszokat a Civil Választási Bizottság kezeli. A CVB határozatai itt tekinthetőek meg.

A panaszokat a [email protected] címen várja a CVB, amelyeket az alábbi eljárási rend szerint dolgoznak fel.

 

1. A szavazói panaszkezelés célja

A szavazói panaszkezelés célja, hogy minden, az előválasztás során szavazatát leadni szándékozó szavazópolgárnak lehetősége legyen az előválasztás lebonyolítóival szembeni kifogásainak beterjesztésére, továbbá arra, hogy ezen kifogásait időszerűen és a sérelmet reparáló módon bírálják el. A szavazói panasz tárgya minden esetben az előválasztás lebonyolítóinak oldaláról megnyilvánuló, a szavazás során tapasztalható visszásság, amely a szavazópolgár joggyakorlását közvetlenül érinti. A panasz tárgya nem lehet olyan kifogás, amely az előválasztási szavazásra irányadó szabályok kritikáját fogalmazza meg, az ilyen tartalmú szavazói panaszokat a panaszokat elbíráló szerv hatáskör hiányában elutasítja (így például nem lehet eredményes panasz tárgya a szavazásra jogosultak körének kifogásolása, vagy és a szavazás módja).

 

2. Szavazói panasznak minősül valamennyi olyan,

 • az erre rendszeresített jegyzőkönyv és esetleges bizonyítékokat tartalmazó mellékleteinek, vagy az online szavazással kapcsolatos panaszok esetében az erre rendszeresített online felületen,
 • a Civil Választási Bizottságnak a jegyzőkönyvben feltüntetett elérhetőségére történő megküldésével tett
 • szavazópolgári bejelentés,
 • amelyben az azt beküldő az előválasztási szavazás során tapasztalt,
 • az előválasztási szavazás lebonyolítói által okozott,
 • őt közvetlenül érintő sérelem kivizsgálását kéri, és
 • amely sérelem a szavazópolgár joggyakorlásának korlátozásában vagy megakadályozásában nyilvánult meg, de ezen joggyakorlás vagy a joggyakorlás akadályozása nem az előválasztási szavazásra irányadó szabályok betartatásából

 

3. Az előválasztási szavazás során – az előválasztási szavazásra irányadó szabályok mellett – az alábbi alapelveket kell betartani:

 • az előválasztás tisztaságának megőrzése,
 • az előválasztási szavazás titkossága,
 • önkéntes részvétel az előválasztási eljárásban,
 • a fogyatékossággal élő szavazópolgárok joggyakorlásának elősegítése,
 • a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
 • az előválasztási eljárás nyilvánosságra, transzparenciája, az ahhoz kapcsolódó – személyes adatok körébe nem tartozó – adatok megismerhetősége,
 • a szavazópolgárok személyes adatainak védelme.

 

4. Elbírálásra jogosult szerv

A szavazói panaszról szóló döntést a Civil Választási Bizottság (CVB) szavazati joggal rendelkező tagszervezetei által kijelölt tagok (a továbbiakban: Panaszkezelési Bizottság) hozzák meg. A kijelölt tagok között legalább egy tag is helyet kell hogy kapjon, aki jogi végzettséggel nem rendelkezik.

A Panaszkezelési Bizottság döntéseit szavazással, egyszerű szótöbbséggel, tartózkodó szavazat nélkül hozza meg.

A döntéshozatali folyamatban a Társaság a Szabadságjogokért szakértői konzultatív jogkörben, a Panaszkezelési Bizottság felkérése esetén vesznek részt, akik nem tagjai a Panaszkezelési Bizottságnak, szavazati joguk nincs, a panaszról szóló véleményük a döntéssel együtt nyilvánosságra kell hozni.

 

5. Elbírálási határidő

A Panaszkezelési Bizottság döntését a panasz beérkezését követő három (3) napon belül hozza meg. A panasz beérkezésének napja az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

6. Lehetséges következmények

A Panaszkezelési Bizottság megállapítja a 3. pontban meghatározott alapelvek megsértését vagy megsértésük hiányát. A Panaszkezelési Bizottság az alapelvek megsértése helyett vagy mellett megállapíthatja az előválasztási szavazásra irányadó szabályok megsértését is, illetve megállapíthatja ezen szabályok megsértésének hiányát is.

Emellett, amennyiben a panaszban sérelmezett körülmények elháríthatók, illetve orvosolhatók, a Panaszkezelési Bizottság felhívja az előválasztás lebonyolításában részt vevő megfelelő személyt vagy szervezetet az erre alkalmas konkrét intézkedés megtételére, valamint arra, hogy a felhívásban foglaltak végrehajtásáról a Panaszkezelési Bizottságnak 24 órán belül számoljon be.

A Panaszkezelési Bizottság által alkalmazható jogkövetkezmények különösen: alaptalanul visszautasított szavazópolgár joggyakorlásának biztosítása, nem megfelelő tájékoztatások pótlására (így adatkezelési és egyéb tájékoztató anyagok jól látható helyen történő kifüggesztésére) kötelezés, a szavazás titkosságát hatékonyabban biztosító körülmények megteremtése.

 

7. A döntés közlése és nyilvánossága

A Panaszkezelési Bizottság az általa hozott döntést közvetlenül megküldi

 1. a panaszt tevő szavazópolgárnak,
 2. a panaszt tartalmazó jegyzőkönyvet felvevő szavazóbiztosokat delegáló szervezeteknek.

A Panaszkezelési Bizottság az általa hozott döntést továbbá anonimizálva közzéteszi a CVB által működtetett internetes felületen.

 

8. Adatkezelés

A CVB a beérkezett, panaszt tartalmazó jegyzőkönyveket a panaszkezelési eljárás végleges lezárultát követő 24 órán belül megsemmisíti.